Kursy angielskiego dla dzieci i młodzieży - IH Bydgoszcz

Kursy dla dzieci i młodzieży

Dlaczego kursy dla dzieci?

Im wcześniej zaczynamy uczyć się języka obcego, tym łatwiej – a przede wszystkim szybciej – przebiega proces jego przyswajania. Łatwiejsza staje się też nauka kolejnego języka. Dzieci bardzo szybko uczą się przez „osłuchanie”, a ich ciekawość świata, wrażliwość i chęć poznania wszystkiego, co nowe, zmusza je do zadawania licznych pytań, a tym samym do powtarzania nowych nazw, zwrotów i zdań. Na wykorzystaniu tej prawidłowości opiera się sposób prowadzenia zajęć w grupach naszych najmłodszych uczniów.

Grupy dziecięce tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

W szkole International House w Bydgoszczy kursy prowadzone są głównie przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych „native speakers”, posiadających międzynarodowe kwalifikacje metodyczne CELTA lub DELTA, wymagane przez International House do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Nauka odbywa się tylko po angielsku, co pomaga w przełamaniu bariery komunikowania się w tym języku. Nauczyciele pracujący z dziećmi posiadają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy z tą grupą wiekową.


Uczenie dzieci jest tak odmienne od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzane tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie, a  co najważniejsze, lubią pracę z dziećmi.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić „dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Bardzo szeroko wprowadzane są techniki „gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki.

W grupach dziecięcych używane są podręczniki specjalnie zaprojektowane dla najmłodszych. Dzięki temu nauka w International House jest dla dzieci po prostu przyjemnością.

Kid’s Club – to dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone przez angielskojęzycznych nauczycieli. Są one skomponowane z różnego rodzaju gier, konkursów i zabaw w języku angielskim, zgodnie z zasadą: „nauka przez zabawę”. Organizowane są 2 razy w roku w soboty i trwają trzy godziny.


Kurs dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat (English Play School)

Kursy w grupach przedszkolnych (Play School) dla dzieci w wieku 5-6 lat składają się z 62 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego. Odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej – w godzinach 15.30-16.15 lub 16.25-17.10.

Zajęcia dla Play School prowadzone są w sali wyposażonej w odpowiednie stoliki i krzesełka i w oparciu o odpowiednie materiały dydaktyczne (podręcznik, ćwiczenia) oraz inne materiały dodatkowe. Zajęcia nie są statyczne i mają wkomponowanych wiele elementów związanych z ruchem.

Lekcje odbywają się tylko po angielsku, dzięki czemu uczniowie od początku przyswajają sobie język angielski zarówno wykonując polecenia (część pasywna) oraz poprzez powtarzanie i udzielanie odpowiedzi (część aktywna).

Osoby prowadzące zajęcia to wykwalifikowani nauczyciele pochodzący głównie z Wielkiej Brytanii.

Oprócz słuchania poleceń nauczyciela prowadzącego, dzieci wykonują zadania zgodnie z poleceniami z płyt CD co również pozwala na osłuchanie się z różnymi akcentami języka angielskiego.

Na zajęciach wykorzystywane są także filmy i tablice interaktywne.

Zarówno podręcznik jak i ćwiczenia przystosowane są do wieku i możliwości uczniów, a przygotowane przez nauczyciela prowadzącego materiały dodatkowe pozwalają bezstresowo uczyć się i utrwalać zdobytą już wiedzę.

Mimo że zajęcia grupy odbywają się w sposób zabawowy, uczniowie oswajają się z anglojęzycznymi lekcjami (co niezwykle procentuje w ich dalszej edukacji) oraz przyswajają sobie zarówno słownictwo, jak i proste formy gramatyczne, którymi zaczynają się aktywnie posługiwać.

Ponieważ większość uczniów Play School to dzieci u progu swojej edukacji, nie wymagamy od nich umiejętności czytania i pisania. Dzieci biorą jednak udział w dyktandach. Polegają one nie na pisaniu, ale na rysowaniu, kolorowaniu, zaznaczaniu bądź wycinaniu zgodnie i ściśle z tym, co dyktuje nauczyciel.

Kurs trwa 62 godz. lekcyjne, dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej

Kursy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat

Kursy dla dzieci w wieku szkolnym od 7-ego roku życia składają się z 124 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – w godzinach 15.40-17.20 lub 17.35-19.15. Po pierwszej godzinie lekcyjnej następuje 10 minutowa przerwa.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa koordynator do spraw kursów dziecięcych oraz Dyrektor Metodyczny.

Grupy dziecięco-młodzieżowe podzielone są na kilka kategorii wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat i 13-15 lat. Od 16 roku życia młodzież uczestniczy w grupach dla dorosłych 16-18 lat.

Rodzice są informowani o postępach dziecka w trakcie semestralnych spotkań z nauczycielem. Mogą też spotkać się z nauczycielem w każdym momencie trwania kursu.

Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH gwarantuje oczywiście kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kurs trwa 124 godz. lekcyjne, dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne


Cena kursu dla dzieci i młodzieży obejmuje:

  • 124 godziny lekcyjne zajęć (62 godziny dla dzieci od 4 do 6 roku życia)
  • podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zająć
  • możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem (kilka spotkań po 25 minut) w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach z powodu np. choroby
  • dodatkowe spotkania KIDS CLUB (dla dzieci od 7 do 12 roku życia)

Galeria